2012/02/07

amx_giveweapon Буюу буу огох команд

 http://media.moddb.com/images/downloads/1/30/29739/CounterStrikePortable.1.jpg
Энэ бол мэдээж админий команд энэ нь админ нэгэндээ буу команд бичээл өгдөг плагин
 amx_giveweapon <Нэр> [Бууны код]

No comments:

Post a Comment